Polityka Prywatności

Kancelarii Adwokackiej Pauliny Jabonowskiej

I.

Postanowienia Ogólne

§ 1

Przez użyte w treści Polityki Prywatności sformułowania należy rozumieć:

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, w wyłączeniem informacji umożliwiających określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

 2. Zbiór danych osobowych – usystematyzowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;

 3. Przetwarzanie danych – wszystkie czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

 4. Administrator Danych Osobowych – podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych.

 5. – zapewnienie dostępu do informacji wyłącznie osobom upoważnionym;

 6. – spójność danych, zapewnienie, że dane nie zostaną zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób;

 7. – zapewnienie, że osoby upoważnione będą miały dostęp do informacji tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione.

 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotycza, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzajacego, przyzwala na przetwarzanie dotyczacych jej danych osobowych.

§ 2

 1. Polityka prywatności określa:

  1. dane Administratora Danych Osobowych;

  2. rodzaj przetwarzanych Danych, zakres i sposób ich przetwarzania;

  3. zasady ochrony przetwarzanych Danych osobowych;

  4. uprawnienia osób, których Dane osobowe są przetwarzane.

  1. Podstawą do opracowania niniejszego dokumentu i jego wdrożenia w Spółce są w szczególności następujące przepisy prawa:

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 28 czerwca 2016 r., Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.);

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

 3. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 719);

 4. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 745 z późn. zm.).

 5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części dokumentu określane jako „RODO”).

 1. Administrator Danych zapewnia, ze czynności wykonywane w zwiazku z Przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych sa oraz odpowiednimi przepisami prawa.

 2. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym dostępnym w na stronie internetowej Kancelarii () są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 3. Administrator Danych umożliwia osobom, których Dane osobowe mają być przetwarzane możliwość zapoznania się z treścią niniejszej polityki przed przekazaniem tych danych.

II.

Administrator Danych i Przetwarzanie danych osobowych

§ 3

 1. Administratorem Danych jest Paulina Jabłonowska prowadząca Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 68/3, NIP: 5862104668, REGON: 222103739.

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Administrator Danych w ramach prowadzonej Kancelarii przetwarza następujące grupy danych osobowych:

  1. dane osobowe związane z udzielaniem pomocy prawnej, na które składają się: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, informacje o osobach działających w imieniu osób prawnych, informacje dotyczące sprawy, sygnatury postępowań, dane osobowe przeciwników procesowych, świadków, biegłych i innych uczestników postępowania; w przypadku obsługi osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - także firmę przedsiębiorstwa NIP, REGON oraz adres przedsiębiorstwa;

  2. dane osobowe pracowników i osób współpracujących, na które składają się imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, a w przypadku współpracy z innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczą - także firmę przedsiębiorstwa NIP, REGON oraz adres przedsiębiorstwa;

  1. Wskazane wyżej Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad Przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa, w szczególności:

   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

   2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

   3. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w tym w szczególności:

  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy o świadczenie pomocy prawnej, jej zmiany bądź rozwiązania;

  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą zgodą na wysyłkę przez Administratora Danych drogą mailową odpowiedzi na zadane za pomocą strony internetowej Kancelarii zapytanie;

  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, na podstawie których Kancelaria zatrudnia pracowników oraz nawiązuje współpracę z osobami spoza Kancelarii w postaci adwokatów, aplikantów adwokackich oraz osób prawnych.

   1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w dalszym zakresie w sposób niezgodny z powyższymi celami.

   2. Dane osobowe sadny dla osiacia celu Przetwarzania danych oraz jedynie w przypadku wyrażenia przez osobę, której Dane osobowe mają być przetwarzane wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych w określonych wyżej celach.

   3. Administrator danych nie podejmuje czynności Przetwarzania, które mogłyby siezać z powaznym prawdopodobieństwem wystapienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

   4. Dane osobowe sa prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

   5. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie sadź usuwane.

   6. Wobec osoby, której dane dotycza, wykonywany jest obowiazek informacyjny zgodnie z treścia art. 13 i 14 RODO.

   7. Dane sa zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

   8. W przypadku planowania nowych czynności Przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzglednia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

   9. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do ich retencji.

   10. Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa w szczególności organom ścigania.

III.

Uprawnienia osób, których dane s przetwarzane

§ 4

 1. Osoba, której Dane osobowe mają być przetwarzane:

  1. w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wyraża zgodę na przetwarzanie jej Danych osobowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli. Oświadczenie to może być złożone w formie pismnej lub elektronicznej.

  2. w ramach korzystania ze strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie jej Danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w formularzu przesłania zapytania.

  3. w ramach stosowania plików cookies wyraża zgodę na przetwarzanie jej Danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola dostępnego po załadowaniu strony głównej serwisu internetowego Kancelarii.

§ 5

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  1. dostępu do danych i ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. wniesienia sprzeciwu,

  4. bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej,właściwego dla Państwa Członkowskiego swojego zwykłego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia naruszenia.

 1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych oraz osobą nadzorującą Przetwarzanie danych osobowych w Spółce jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pj@adwokat-jablonowska.pl.

 2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Administrator Danych Osobowych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

IV.

Procedura ochrony Danych osobowych

§ 6

 1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbednych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciagłości Przetwarzanych danych.

 2. Administrator Danych Osobowych stosuje pseudonimizację, szyfrowanie danych kontrolę dostępu celem minimalizacji skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych albo przetwarzający, którym powierzone zostało Przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy.

 4. Administrator Danych Osobowych stosuje m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) dla zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

V.

Powierzenie Przetwarzania danych osobowych

§ 7

 1. Administrator Danych Osobowych moze powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłacznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.

 2. Przed powierzeniem Przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych w miareliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczacych zabezpieczenia danych osobowych.

VI.

Przekazywanie danych do panstwa trzeciego

§ 8

Administrator Danych Osobowych nie bedzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których nastepuje to na wniosek osoby, której dane dotycza.

VII.

Postanowienia kocowe

§ 9

 1. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 2. Każdorazową zmianę treści niniejszej Polityki Administrator Danych osobowych niezwłocznie udostępnia do wiadomości osób, których dane osobowe są przetwarzane.